Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלמה מן ההר

 מחברכותרתספרביקורת
1.שאנן, שלמה תשובת רבנו שלמה מן ההר אל הרמב"ן בענין החוטאים והחוזרים בתשובה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' ג-ד. זוסמן-סופר, שמעון אליעזר: שם שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' פא; רות, אברהם נפתלי צבי: שם שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' צ-צד