Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שניאורסון, מנחם מנדל

 מחברכותרתספרביקורת
1.גינצבורג, יוסף שמחה; פבזנר, אברהם ברוך הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית- הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 47-55 אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 47-55  
2.גרוס, יהושע הרמב"ם - לאור תורת כ"ק אדמו"ר שליט"א [מליובביץ'] הדרת מלך ג ניסן תשמה עמ' ל-לז  
3.וייל, אלדד תחילתה של תקופת הנשים - נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלוביץ' אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 61-85  
4.פוקס, אילן בין איש בין אשה הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו: יחסם של שלשה פוסקים אורתודוכסים לסוגיית תלמוד תורה לנשים במחצית השניה של המאה ה - 20 עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 108 עמ'