Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שקופ, שמעון יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
1.ווזנר, שי עקיבא בין חובות התנהגות לחיובי ממון - לבירורה של "תורת המשפטים" במשנתו של הרב שמעון שקופ דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 1-77  
2.סורסקי, אהרן רבי שמעון ותורתו - קורות חייו ושיטתו התלמודית של רבי שמעון יהודה הכהן שקופ ב"ב תשלא רמ עמ'  
3.שגיא, אברהם המצווה הדתית והמערכת המשפטית; פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ דעת חוב' 35 קיץ תשנה עמ' 99-114  
4.[פלדמן, ש"ב] שב"פ שיטת הלימוד בתורה של הגאון ר' שמעון יהודה שקאפ זצ"ל ההד שנה כו תשיא חוב' ב עמ' כח-לא  
5. ווזנר, שי עקביא חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסה [362] עמ'